Centrum Caolinum

CCN_ext_1_vizuCCN_int_1

Cíle projektu

Cílem projektu Centrum Caolinum je vybudovat v centru obce multifunkční objekt, který bude sloužit jednak jako zázemí pro expozici historie unikátní těžby kaolinu v Nevřeni a dále bude fungovat jako společenské a kulturní centrum obce, které poskytne zázemí co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků obce. Inspirací pro architektonicky velkoryse pojatý objekt se staly štoly v nevřeňském podzemí. Objekt centra by se měl stát dominantou obce, která zde doposud chybí, a měl by upoutat pozornost a zviditelnit obec minimálně na úrovni regionu a přilákat tak návštěvníky z širokého okolí.

Centrum by se do budoucna mělo stát výchozím a koncovým bodem naučné stezky do míst bývalé těžby kaolinu a cykloturistických tras do okolí.

Centrum umožní pořádání nejrůznějších tradičních i nových společenských, kulturních a vzdělávacích akcí ku prospěchu místních i přespolních.

Fakta o CCN

Centrum Caolinum Nevřeň (CCN) je koncipováno jako multifunkční objekt, který by měl sloužit co nejširšímu okruhu občanů obce a návštěvníkům, včetně možnosti občerstvení.

CCN umožní mimo jiné zviditelnit obec díky unikátní historii hlubinné těžby kaolinu. To umožní obci ucházet se v budoucnu o další dotace a přilákat sponzory, což může být zásadní pro budoucí rozvoj obce.

CCN tvoří navenek jednu budovu s hasičskou zbrojnicí (HZ). Stavebně se však jedná o dva samostatné objekty.

• Výstavba objektu hasičské zbrojnice bude zcela financována z prostředků obce v předpokládané výši 3,5 milionu korun.

• U objektu CCN se předpokládá financování větší části investice (85%) ze strukturálních fondů Evropské unie a pouze zbývajících 15% z prostředků obce. Celkové předpokládané investiční náklady by měly činit 15 milionů korun.

• Celkové investiční náklady na hasičskou zbrojnici a Centrum, hrazené z obecních peněz, by se měly pohybovat do 6 milionů korun. Tato částka nebude mít vliv na finanční zdraví obce.

• Na projektu CCN obec úzce spolupracuje s renomovanou Regionální rozvojovou agenturou (RRA), která zpracovala pro obec velmi rozsáhlou a podrobnou žádost o dotaci a bude zajišťovat administraci celého projektu v průběhu jeho realizace. RRA je nejvýznamnější instituce v kraji, zabývající se zpracováním žádostí o dotace z EU. Pro tyto účely byla zřízena Plzeňským krajem, magistrátem města Plzně, Západočeskou univerzitou a dalšími krajskými institucemi (více na www.rra-pk.cz).

• Podmínkou realizace celého projektu bylo získání dotace  z evropských fondů. Obec žádala o finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1. - 
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

•  Pro realizaci výstavby CCN bude dodavatel zvolen ve  výběrovém řízení, jehož organizace bude, s ohledem na jeho náročnost, řízena na základě smluvního vztahu se společností specializující se na oblast veřejných zakázek.

• Provoz CCN bude na neziskovém základě zajišťovat po dobu nejméně 5 let obec, případně obcí zřízené občanské sdružení. Součástí žádosti o dotaci je i kladné finanční a ekonomické hodnocení projektu. V rámci spolupráce s Plzeňskou teplárenskou a.s. byla uzavřena dohoda o příspěvku na provoz CCN po dobu 5 let ve výši 100 tisíc korun ročně.

• Výstavba CCN a nové hasičské zbrojnice nebude mít po ukončení výstavby žádný negativní vliv na přilehlé okolí. Plochy pro sportovní a společenskou činnost před novým objektem budou nejenom zachovány, ale naopak by mělo dojít k jejich renovaci.

• Obec, jako investor, vytvořil pracovní tým, který v současnosti intenzivně pracuje na všech nezbytných krocích, vedoucích ke zdárné  realizaci projektu. Členové týmu berou tuto činnost jako nezištnou službu obci, bez nároku na jakoukoliv odměnu a ve svém volném čase.

ccn_napis

informační banner EU logo ROP