Aktuální informace k povinné výměně kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy

Kotle na tuhá paliva se dělí podle účinnosti a emisí do pěti tříd. Čím vyšší číslo emisní třídy kotel má, tím je jeho provoz šetrnější k životnímu prostředí.
Díky platnosti novely zákona o ochraně ovzduší měly domácnosti a drobné provozovny vyměnit teplovodní kotle na tuhá paliva, které nesplňují emisní limity a která mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW od 1. září 2022 za nový zdroj tepla.

Aktuálně byl schválen parlamentem odklad zákazu zastaralých kotlů pro teplovodní vytápění (1. a 2. emisní třída) z 1.9. 2022 na 1.9. 2024.
§ 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší
"(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024."
(pozn.: nejpozději do 10 let – míněno od účinnosti zákona o ochraně ovzduší z roku 2012)


Samozřejmě i nadále je žádoucí už teď nahrazování těchto kotlů. Pokračují dotační programy pro občany.
Zde některé odkazy na informace ke kotlům a dotacím:

MŽP_příručka Jak správně topit


Kotlíkové dotace_Plzeňský kraj