Povinně zveřejňované informace

Obec Nevřeň podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000, zveřejňuje následující informace:

1.
Název

Obec Nevřeň

Pojem „obec“ je vymezen Ústavou České republiky (ústavním zákonem 1/1993 Sb.).
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
Obec je vždy součástí vyššího územně správního celku.
Územně samosprávní celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek, a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávních celků jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem uvedeným zákonem.
Postavení obce upravuje zákon o obcích (obecní zřízení č.367/1990 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

2.
Důvod a způsob 
založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vznikla obec jakožto územně samosprávní jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí obce je i osada Nová Hospoda. V čele obce je sedmičlenné zastupitelstvo.Při výkonu své činnosti se řídí dnes platným zákonem 128/2000 Sb. o obcích.Výkon přenesené působnosti vykonává prostřednictvím Obecního úřadu.

3.
Organizační struktura

Starosta: Ing.Štěpánka Bejčková – mobilní telefon: 724 325 864
Místostarosta:  Ing. Robert Korsa – mobilní telefon: 604 170 051

Zastupitelstvo  
Ing. Petr Holeček
Bc. Lenka Raisová
František Čečil  
Vlastimil Pechát 
Ing. Luboš Kašpar  

Složení výborů:  (výbory nezbytné pro fungování obce – zřízené dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

Kontrolní výbor
Ing. Petr Holeček (předseda)
Vlastimil Pechát
Roman Krejčí

Finanční výbor
Bc. Lenka Raisová (předseda)
František Čečil 
Ing. Luboš Kašpar

4. 
Kontaktní spojení

Obecní úřad Nevřeň
Nevřeň 73
330 11 pošta Třemošná
Telefon + fax: 377 958 283 , mobilní tel. 725 424 716

4.1
Kontaktní poštovní 
adresa

Obecní úřad Nevřeň
Nevřeň 73
330 11 pošta Třemošná

4.2
Adresa úřadovny pro 
osobní návštěvu

Obecní úřad Nevřeň
Nevřeň 73
330 11 pošta Třemošná

4.3.
Úřední hodiny

Pondělí  14:00 - 17:00

Úterý  9:00 - 11:00

Středa  16:00 – 18:00

Čtvrtek  9:00 - 11:00

4.4
Telefonní čísla

Úřadovna OÚ     tel.: 377 958 283, mobilní tel. 725 424 716

4.5
Číslo faxu

377 958 283

4.6
Adresa Internetové
 stránky

http://www.nevren.cz

4.7
Elektronická 
 podatelna

nevren@nevren.cz

4.8
Další elektronické
 adresy

nevren@nevren.cz

5. 
Bankovní spojení

32422371/0100
(CZ42 0100 0324 2200 0000 0371)

6. 
Identifikační číslo (IČ)

00573094

7. 
DIČ

 

8. 
Dokumenty

 

8.1
Seznamy hlavních
 dokumentů

 

8.2
Rozpočet


9.  
Žádosti o informace

Získat informaci, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, anebo obdržet rozhodnutí lze na adrese Obecní úřad Nevřeň, Nevřeň 73, 330 11 Třemošná.

10. 
Příjem žádostí 
a dalších podání

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat: písemně, osobně,      e-mailem, elektronickým podáním, telefonickyInformaci nelze podat:
 • je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • pokud informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech
 • pokud je požadovaná informace označována za obchodní tajemství
 • pokud je informace směrována k majetkovým poměrům osob
 • pokud se informace vztahuje k vnitřním pokynům a personálním předpisům obce
 • pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí před jeho ukončením
 • pokud informace byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a pokud tato osoba nesdělí, že s poskytnutím informace souhlasí
 • pokud by podanou informací byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním zákonem (např. autorský zákon)

Dále se neposkytují informace

 • o probíhajícím trestním řízení
 • o probíhajícím přestupkovém řízení

V případě, že je žádost úplná a v souladu se zákonem, obec poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí podání. Pokud obec žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá do 15 dnů rozhodnutí.

11. 
Opravné prostředky

 

12. 
Formuláře

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce:

13. 
Popisy postupů – 
 návody pro řešení životních situací

Krizové situace a jejich řešení Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou zřízeny telefonní linky tísňového volání. Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu).

150        Hasičský záchranný sbor ČR
155        Zdravotnická záchranná služba
158        Policie České republiky
112       Jednotné evropské číslo tísňového volání

Při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější. Proto je nutno sdělit:co se stalo, kde se to stalo, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, a vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?   Kde najít důležité kontaktní telefony  a spojení?  Zde jsou následující dokumenty:

Na následujících odkazech naleznete užitečné návody pro řešení nejrůznějších situací:

14. 
Předpisy

Přehled nejdůležitějsích právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje se, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Obec Nevřeň se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí).

14.1
Nejdůležitější 
používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obec jedná a rozhoduje:
 • zákon 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 500/204 Sb., správní řád
 • zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výše uvedené zákony a další obecně právní předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.2
Vydané právní předpisy

 

15. 
Úhrady za
 poskytování 
informací

 

15.1
Sazebník úhrad za
 poskytování informací

   SAZEBNÍK poskytování informací

15.2
Usnesení 
nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí  informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. 
Licenční smlouvy

 

16.1
Vzory licenčních 
smluv

 

16.2
Výhradní licence

 

17. 
Výroční zpráva 
podle zákona 
č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Poskytnuté informace za rok 2020