Centrum Caolinum

CCN_ext_1_vizuCCN_int_1

Cíle projektu

Cílem projektu Centrum Caolinum Nevřeň bylo vybudovat v centru obce multifunkční objekt, který by sloužil jednak jako zázemí pro expozici historie unikátní těžby kaolinu v Nevřeni, a zároveň by fungoval jako společenské a kulturní centrum obce, které poskytne zázemí co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků obce. Inspirací pro architektonicky velkoryse pojatý objekt se staly štoly v nevřeňském podzemí. Budova Centra dokončeného v roce 2015 se skutečně stala dominantou obce a rozhodně ji nepřehlédnete.

Centrum Caolinum Nevřeň je v současnosti navíc výchozím a koncovým bodem naučné stezky, která zavede návštěvníky do míst bývalé těžby kaolinu - ke vstupu do nevřeňského POD ZEMÍ. 

Centrum je také místem pro pořádání nejrůznějších tradičních i nových společenských, kulturních a vzdělávacích akcí ku prospěchu místních i přespolních.

Fakta o CCN

Centrum Caolinum Nevřeň (CCN) je koncipováno jako multifunkční objekt, který by měl sloužit co nejširšímu okruhu občanů obce a návštěvníkům, včetně možnosti občerstvení.

CCN tvoří navenek jednu budovu s hasičskou zbrojnicí (HZ). Stavebně se však jedná o dva samostatné objekty.

• Objektu CCN byl z větší části (85%) financován ze strukturálních fondů Evropské unie a pouze zbývajících 15% z prostředků obce. 

•  Na projektu CCN obec úzce spolupracovala s Regionální rozvojovou agenturou (RRA), která zpracovala žádost o dotaci a zajišťovala administraci celého projektu v průběhu jeho realizace. RRA je nejvýznamnější instituce v kraji, zabývající se zpracováním žádostí o dotace z EU. Pro tyto účely byla zřízena Plzeňským krajem, magistrátem města Plzně, Západočeskou univerzitou a dalšími krajskými institucemi (více na www.rra-pk.cz).

• Podmínkou realizace celého projektu bylo získání dotace  z evropských fondů. Obec žádala o finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

• Provoz CCN zajišťuje obec Nevřeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum Caolinum Nevřeň.

ccn_napis

informační banner EU logo ROP