Průběh realizace CCN

Průběh realizace projektu

15.8.2014 v 16:00 hodin
Budova Centra Caolinum Nevřeň a hasičské zbrojnice byla slavnostně otevřena. Po proslovech byla novostavba i socha sv. Floriána vysvěcena páterem Pavlem Petrašovským. Přestřižená páska otevřela budovu všem přítomným a na návštěvníky čekal program v podobě dětského tanečního a hudebního vystoupení, krátkého filmového představení Nevřeně a nevřeňského kaolinového dolu a možnost první prohlídky multimediální expozice místní historické hlubinné těžby kaolinu. K dispozici byly stoly plné dobrot z kuchyň nevřeňských hospodyněk a partnera projektu restaurace Lipovka. Příjemné odpoledne pokračovalo a přešlo až do pozdních večerních hodin za doprovodu hudební skupiny Fénix.

Hasičská zbrojnice poskytne moderní i funkční zázemí všem věkovým kategoriím místních hasičů a budova Centra Caolinum bude sloužit všem občanům i návštěvníkům obce.
Na přípravě a realizaci tohoto náročného projektu se přímo i nepřímo podílela celá řada lidí a jim všem patří obrovský dík! 

14.8.2014
Za přítomnosti autora, akademického sochaře Jaroslava Veseláka ze Záluží byla instalována socha sv. Floriána na průčelí hasičské zbrojnice. Socha byla pořízena z darů nevřeňských občanů a přátel obce a místních hasičů. Obec uhradila instalaci sochy a autorský dozor. 

Červenec - srpen 2014
Byla instalována expozice a probíhaly dokončovací práce související s přípravami na slavnostní otevření budovy. 

16.7.2014 
Stavebním úřadem Všeruby byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby

26.6.2014 
Proběhla kolaudace stavby.

21.6.2014 
Stavební firma STAMA PRIMA s.r.o. předala dílo investorovi, obci Nevřeň. 

25.2.2014
Nedlouho po zahájení prací byly stavební práce dočasně zastaveny v důsledku řešení problémů s neúnosným jílovitým podložím, které si vyžádalo částečnou změnu založení stavby oproti projektu. Bylo nutno vyměnit část nesoudržné zvodnělé zeminy v ploše pod konstrukcí podlahy. Neustále přetékající studna si vyžádala pravidelné odčerpávání vody. Zdržení také způsobila nutná administrace změn ve vztahu k poskytovateli dotace, která se řídí přísnými pravidly – tj. jednání o ceně víceprací, dodatek ke smlouvě, změnové listy, zdůvodnění změn kvůli uznatelnosti víceprací apod. To vše vedlo ke zdržení stavby a k tvorbě nového harmonogramu prací. Nový termín předání hotového díla je 21.6. 2014. Tento časový harmonogram se firmě Stama Prima s.r.o. i díky letošnímu velmi příznivému počasí zatím daří dodržovat. V současnosti jsou před dokončením obě dominantní štítové stěny. Paralelně probíhají práce na přípravě expozice.

30.9.2013
Byla podepsána Smlouva o dílo na výstavbu Centrum Caolinum Nevřeň a Hasičské zbrojnice s firmou STAMA PRIMA s.r.o. a bylo předáno staveniště. 

05.08.2013
Na obecním úřadu proběhlo od 9.05 hodin otevírání obálek s nabídkami dodavatelských firem. Nabídky v požadovaném termínu doručily firmy STAMA PRIMA s.r.o., STAVOPLAST KL spol. s r.o. a Professional Building, s.r.o. Složení hodnotící komise: Ing. Tomáš Fuit (projektant), Ing. Aleš Kacerovský (odborná osoba ve stavebnictví), Eva Kukeňová (zastupitelka), Vladislav Pittr (zastupitel), Ing. Michal Cvikl (zástupce administrátora výběrového řízení). 

09.07.2013
Byla podepsána mandátní smlouva se společnost MAZEPPA s.r.o. na zajištění realizace a administrace výběrového řízení na dodavatele stavby. Veřejná zakázka byla zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v otevřeném řízení dne 11.7.2013. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 5 firem. •

09.07.2013
Bylo vydáno stavební povolení na stavbu hasičské zbrojnice.

08.07.2013
Byla uzavřena Smlouva o zajištění technického dozoru investora stavby se společností RAVAL projekt v.o.s. Technický dozor bude vykonávat Ing. Jan Čechura.

26.06.2013
Byla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi obcí Nevřeň a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad. Registrační číslo projektu Centrum Caolinum Nevřeň: CZ.1.14/3.1.00/23.02664. Mezní datum ukončení projektu je 31.7.2014.

CCN/RRAPrůběžně probíhají práce na realizační dokumentaci a pravidelné schůzky členů pracovního týmu na Obecním úřadě v Nevřeni, na Regionální rozvojové agentuře a v projekčním atelieru.


03.06.2013
Byla uzavřena Smlouva o dílo na zajištění administrace projektu "Centrum Caolinum Nevřeň" mezi obcí Nevřeň a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.


02.05.2013
Bylo vydáno stavební povolení na projekt Centrum Caolinum Nevřeň.

22.04.2013
Proběhla první kontrola projektu Centrum Caolinum Nevřeň ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad s výsledným hodnocením - bez závad.

Duben 2013
Byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi obcí Nevřeň a Plzeňskou Teplárenskou, a.s., na základě které bude PT a.s. přispívat obci Nevřeň částkou 100.000,- Kč ročně na provoz Centra.

28.03.2013
Byl zveřejněn seznam příjemců finanční podpory alokované v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Obec Nevřeň byla mezi úspěšnými žadateli s celkovou alokovanou částkou 12 709 200,- Kč. Výše skutečné podpory bude ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů, bude záviset na ceně díla vysoutěžené v rámci výběrových řízení a nepřesáhne výše uvedenou částku.

Nevřeň 00523. - 27.03.2013

V těchto dnech se uskutečnil průzkum veřejného mínění mezi obyvateli obce Nevřeň o podpoře projektu CCN. Byly rozdány anketní hlasovací lístky a dne 27.3. 2013 bylo na obecním úřadě v Nevřeni provedeno vyhodnocení ankety. Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.

08.03.2013
Toho dne v 18 hodin proběhla v budově Obecního úřadu v Nevřeni druhá veřejná prezentace projektu CCN za účasti ředitele Regionální rozvojové agentury Ing. Filipa Uhlíka a architekta Ing. Jakuba Chvojky.

11.01.2013
Uskutečnila se schůzka starostky obce a Ing. Petra Holečka s doc. ak. mal. Josefem Mišterou, na které byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce obce Nevřeň s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a jejími studenty, zejména v oblasti lokality Spadlin. Prezentace ze schůzky je zde. 

20.12.2012
Na zasedání zastupitelstva byl jmenován pracovní tým pro projekt CCN ve složení Ing. Štěpánka Bejčková, Ing. Petr Holeček, Jana Šebková, Vlastimil Pechát, Ing. Michal Stavař a Mgr. Michaela Melichar.

19.12.2012
Konala se první schůzka zastupitelů obce s projektanty, následně byla 03.01.2013 uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace. Ing. Dragouna kvůli vypjatým termínům a vlastní časové vytíženosti vystřídal vedle Ing. Chvojky projektant Ing. Tomáš Fuit.

13.12.2012
Dopisem adresovaným zastupitelstvu obce Nevřeň podpořil projekt známý český geolog RNDr. Václav Cílek.

2. pol. listopadu 2012
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby Centra Caolinum a Hasičské zbrojnice. Hodnotící komise ve složení Josef Melichar, Štěpánka Bejčková a Vladislav Pittr hodnotili dne 8.12.2012 nabídky celkem 5 uchazčů a bylo rozhodnuto o další spolupráci s Ing. Dragounem a Ing. Chvojkou.

16.10.2012
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu zpracované Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. s názvem Centrum Caolinum Nevřeň na základě architektonické studie vypracované architekty Ing. Jakubem Chvojkou a Ing. Radkem Dragounem.

08.10.2012
Byla podepsána Smlouva o zhotovení zakázky - zpracování žádosti o o spolufinancování do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu mezi obcí Nevřeň a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.

04.10.2012
Od 18 hodin se v budově obecního úřadu konala první veřejná prezentace nového Centra Nevřeně, kde byla občanům představena architektonická studie budoucího Centra zpracovaná architekty Ing. Radkem Dragounem a Ing. Jakubem Chvojkou.

26.06.2012
Obecnímu zastupitelstvu byla představena práce architektů Ing. Jakuba Chvojky a Ing. Radka Dragouna. Na základě ukázky jimi realizovaných prací a projektů bylo rozhodnuto o zadání architektonické studie na výstavbu nového objektu multifunkčního společenského centra a hasičské zbrojnice. Vzhledem k možnosti čerpání dotace z programu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a existenci unikátní lokality zvané Spadliny, kde se v minulosti těžil hlubinným způsobem kaolin a kde po těžbě zůstaly nádherné a jedinečné podzemní prostory, bylo zadáním pro architekty navrhnout stavbu víceúčelového společenského a expozičního centra, které bude splňovat požadavky na architektonicky zajímavé řešení související s těžbou kaolinu, multifunční využití budovy, umístění objektu ve vesnické zástavbě a které bude zároveň dominantním prvkem centra obce.

23.03.2012
Požár zničil budovu pohostinství, kulturního domu a hasičské zbrojnice v Nevřeni a před obecním zastupitelstvem stál nelehký úkol rozhodnout, jakým způsobem proběhne obnova zničeného objektu i s ohledem na objem investice a finanční možnosti obce.
V průběhu následujícího období hledalo obecní zastupitelstvo možnosti obnovy objektu s ohledem na reálné finanční možnosti obce. Stavba podobného charakteru se v obci staví na mnoho desítek let a proto při rozhodování byla jedním z hledisek také využitelnost objektu pro budoucí generace. Se zajímavým nápadem přišel jeden z obyvatel obce Michal Stavař, který upozornil na unikátní pozůstatky po těžbě kaolinu z minulého století - nádherné jeskynní prostory nazývané podle lokálních propadů Spadliny. Protože je škoda, že se ani řada místních se nikdy neměla možnost do podzemních prostor podívat, bylo by zajímavé, kdyby obec měla možnost tuto památku představit široké veřejnosti - zatím alespoň prostřednictvím expozice. Tak se zrodil zajímavý nápad, který se stal základem projektu víceúčelové budovy, která by sloužila jednak jako zázemí pro expozici historie unikátní těžby kaolinu v Nevřeni, a dále by zároveň tvořila společenské a kulturní centrum obce, které poskytne zázemí co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků obce. Takto pojaté řešení splňovalo i hledisko nadčasovosti a využitelnosti nejen pro všechny věkové skupiny obyvatel obce, ale také pro návštěvníky z širokého okolí. Navíc byl celý projekt v souladu s právě připravovaným Strategickým plánem rozvoje obce.

informační banner EU logo ROP