Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Vítejte! > Život v obci > Odpadové hospodářství > Obecní systém odpadového hospodářství

Obecní systém odpadového hospodářství

V Nevřeni třídíme odpad na:

• biologické odpady rostlinného původu,
• papír,
• plasty a nápojové kartony,
• sklo,
• kovy,
• nebezpečné složky komunálních odpadů,
• objemný odpad,
• jedlé oleje a tuky,
• směsný komunální odpad (zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy a svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

BIOLOGICKÉ odpady rostlinného původu – tmavě modrý velkoobjemový kontejner na odpady rostlinného původu kromě větví, domácí kompostéry přidělené jednotlivým nemovitostem
PAPÍR – modré plastový kontejnery o objemu 1100 l
PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY  – žluté plastové plastové kontejnery o objemu 1100 l
SKLO – ke shromažďování jsou určeny typizované sběrné nádoby, tzv. zvony o objemu 1.500 l
KOVY - šedé kontejnery o objemu 1100l, kam patří drobný kovový odpad vč. plechovek, konzerv, AL víček, alobalu apod.
JEDLÉ OLEJE A TUKY – speciálně upravená tmavě zelená sběrná nádoba o objemu 240 l, do které jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností
 

SHROMAŽĎOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍ OPDADU

Směsný komunální odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob
- popelnic o objemu 60l a 120l
- odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště popelnic jsou individuální (např. u rodinných domů) a uživatelé je sami přistavují k odvozu odbornou svozovou firmou. Četnost svozu se nastavuje individuálně podle požadované kapacity nádoby a frekvence svozů a systému dohodnutého mezi obcí a svozovou firmou. Odkládání směsného komunálního odpadu do nádob dle požadované kapacity je předmětem místního poplatku stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou obecním úřadem předem zveřejňovány.

 

SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob např. koberce, matrace, nábytek apod.
Lze ho odevzdávat do zvláštní sběrné nádoby - žlutý velkoobjemový kontejner naproti hřišti každou sobotu od 9:00 do 10:00 hodin, případně po dohodě na obecním úřadě. Svoz zajišťuje obecní úřad dle potřeby.

 

NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝMI VĚCMI V RÁMCI PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU

Obec Nevřeň v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití přijímá od občanů tyto movité věci:
a) Nábytek, kuchyňské vybavení, sportovní vybavení, knihy, hračky, IT vybavení – vše funkční
b) Oděvy a textil


Movité věci uvedené v odst. a) lze odevzdávat na obecním úřadě. Movité věci uvedené v odst. b) lze odevzdávat do bílé sběrné nádoby na textil umístěné na veřejném stanovišti naproti hřišti. V případě, že je nádoba plná, je možné oděvy a textil v uzavřených pytlích odevzdávat i na obecním úřadě. 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR A KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY SBĚRU

Obec Nevřeň a SDH Nevřeň jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru.
Drobná elektrozařízení můžete odevzdávat do červeného kontejneru na sběrném místě pod pergolou u obchodu. Velká elektrozařízení, pneumatiky a větší kovový odpad odevzdávejte na dvoře obecního úřadu po předchozí domluvě. Baterie a monočlánky patří do zeleného boxu umístěného ve vstupním prostoru obecního úřadu.

 

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Rostlinné zbyty z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování lze odkládat do modrého kontejneru celoročně přistaveného na veřejném stanovišti naproti hřišti.
Větve je možné odevzdávat po předchozí domluvě na obecním úřadě v obecní kompostárně v lokalitě „Na Vypichu“.

 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD

Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení stavebního odpadu je možné si objednat zvláštní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávku lze učinit prostřednictvím Obecního úřadu Nevřeň.