Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Vítejte! > Život v obci > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Od ledna 2021 platí nový zákon o odpadech, který postupně až do roku 2030 prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení 1 tuny směsného odpadu o 1.350 Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, kdy obce do určitého množství mají nárok na snížení tohoto poplatku. Pro rok 2021 je tento limit 200 kg na občana, pro rok 2029 pouze 120 kg na občana. Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit.

Právě kvůli novému zákonu zastupitelé projednali a schválili dvě nové obecně závazné vyhlášky.

Jakým způsobem se nové vyhlášky dotýkají obyvatel obce?

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství popisuje aktuální nakládání s různými druhy odpadu v obci a uvádí obecní systém odpadového hospodářství do souladu s aktuálně platnou legislativou.

Pro občany významnější změnu přinesla obecně závazná vyhláška O místním poplatku za odkládání odpadu. Nový zákon totiž zapříčinil několik zásadních změn, které řadu povinností přenáší výhradně na obec. Zákon již neumožňuje stávající dobrovolnou smluvní účast občanů na systému svozu komunálního odpadu a výběr ukládá obci formou místního poplatku. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
Pro občany obce většinou nejde o nic zásadního, jedná se v podstatě o administrativní úkon. Poplatky za odvoz odpadu lidé hradí obci formou místního poplatku a obec platí veškeré náklady s odvozem TKO firmě EKO-SEPAR s.r.o. Výše poplatku je 0,80 Kč/l odpadu a odvíjí se od frekvence svozů (tj. od skutečně vyvezeného odpadu v litrech vždy za pololetí). Každá nemovitost si může v závislosti na skutečné produkci komunálního odpadu na obecním úřadě aktualizovat četnost svozů.

Mohou lidé na odpadech ušetřit?

Na likvidaci všech komunálních odpadů v současnosti doplácí obec Nevřeň kolem 200-250 tis. korun ročně. Kromě svozu velkoobjemového kontejneru a nebezpečného odpadu tvoří nemalou část nákladů úhrady za odvoz tříděného odpadu, a to i přesto, že část těchto nákladů obci vrací obalová společnost EKO-KOM a.s.

VŠE, CO DOMÁCNOST VYTŘÍDÍ, NEPLATÍ!

V Nevřeni mohou obyvatelé třídit kromě plastů, papíru a skla nově i drobné kovy vč. plechovek a konzerv. Na stanovišti u obchodu pod pergolou je možné vhazovat i drobný elektroodpad a jedlé tuky a oleje (v PET lahvích). Na chodbě obecního úřadu je umístěn speciální box na vybité baterie.
Čím více tedy občan vytřídí, tím méně komunálního odpadu vhazuje do své popelnice a tím nižší frekvenci svozů potřebuje.

Na obecním úřadě jsou k dispozici (pro občany obce bezplatně) na požádání tašky na tříděný odpad (papír, plast, sklo, drobné kovy).